T&C

Taisyklės ir sąlygos

UAB Agrokonsultos grupė INTERNETO PARDUOTUVĖS HTTP://ESHOP.AGROKONSULTA.LT PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS:

 

 1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – tai šios nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu http://eshop.agrokonsulta.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė – http://eshop.agrokonsulta.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas – UAB Agrokonsultos grupė, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 300045692, veikianti adresu Kalvarijų g. 272А, LT-08339 Vilnius, internetinis adresas https://agrokonsulta.lt

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

 

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę klientai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei turintys individualios veiklos pažymėjimą arba verslo liudijimą;

2.2.2. juridiniai asmenys.

2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

2.4. Nepilnamečiams asmenims draudžiama jungtis prie Interneto parduotuvės arba įsigyti prekių Internetinėje parduotuvėje.

2.5. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu.

2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.7. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

2.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.9. Pardavėjas atskirai pažymi, kad Internetinė parduotuvė yra skirta prekybai su verslo subjektais arba fiziniais asmenimis, kurie įsigyja prekes verslo, o ne asmeninių (šeimos) poreikių tenkinimui (fiziniai asmenys, perkantys Internetinėje parduotuvėje nėra laikomi vartotojais).

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir/arba Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka (jei tokios paskelbtos).

 

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje, kuri yra Internetinėje parduotuvėje, pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos bei kitų taikytinų teisės aktų.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už tokias prekes sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už tokias prekes.

 

 1. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje adresu http://eshop.agrokonsulta.lt pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.

7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, užsako prekę(es). Tokiu atveju, Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu yra nusiunčiamas patvirtinimas, kad Pirkėjo užsakymas yra vykdomas (jei patvirtinimas negaunamas, laikoma, kad Sutartis nesudaryta).

 

 1. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Prekės(ių) kainą sudaro:

8.1.1. Pirkėjo užsakytų prekių kainų suma;

8.1.2. PVM.

8.2. ATSISKAITYMAS PER SAUGIĄ MOKĖJIMO SISTEMĄ PAYSERA.LT – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pigiausias, greičiausias, saugiausias bei lengviausias būdas pinigų pervedimui. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi turėti prieigą prie savo banko sąskaitos internetu (internetinė bankininkystė). Pinigus Pirkėjas perveda į UAB Agrokonsultos grupė el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą PAYSERA sistemoje. Atsakomybė už duomenų saugumą, šiuo atveju, tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo per PaySera.lt paslaugas, įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą ((t.y. kai mokėjimas yra įskaitomas į Pardavėjo sąskaitą) už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.

8.3. Pirkėjas, Internetinėje parduotuvėje pasirinkęs 8.2. punkte nurodytą atsiskaitymo būdą, įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas, Internetinėje parduotuvėje pasirinkęs galimybę atsiskaityti 8.2. punkte nurodytu atsiskaitymo būdu, iš karto nesumoka už prekes.

8.4. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2. punktą įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

 

 1. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus, nuolaidas.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams, kurie yra priimti vykdyti. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

9.3. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimonustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

9.4. Pasikeitus užsakytos prekės kainai Pirkėjui taikoma užsakymo metu (t.y. kai užsakymas yra priimamas vykdyti)galiojusi kaina.

9.5. Kai kuriais atvejais akcijos kainą Pardavėjas gali taikyti ne daugiau nei 3 (trims) Pirkėjo vienu užsakymu užsakytoms to paties pavadinimo prekėms, kurioms užsakymo metu Pardavėjas taiko akcijos kainą.

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Pirkėjui užsakant prekes Internetinėje parduotuvėje jis pasirenka pristatymo būdą. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje, ES šalyse. Dėl pristatymo į kitas šalis Pirkėjas gali kreiptis el. paštu admin@agrokonsulta.com.

10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pirkėjas, nepriėmęs prekių, už kurias buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą, privalo informuoti Pardavėją dėl pakartotino pristatymo arba užsakymo atsisakymo. Pirkėjo, padariusio išankstinį apmokėjimą už prekes, ir nepri(neatsi)ėmusio prekių užsakymo dieną nurodytu metu, užsakymas išformuojamas. Už tokias nepri(neatsi)imtas prekes Pirkėjui pageidaujant sumokėta Pirkėjo suma grąžinama į Pirkėjo sąskaitą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo anuliuoti prekių užsakymą ir grąžinti išankstinį mokėjimą pateikimo dienos. Prekių pristatymo mokestis nėra grąžinamas.

10.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų arba alternatyvių prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas padarytas ne dėl nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių. Negalėdamas pristatyti prekių Pirkėjo nurodytu laiku, Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo nedelsiant susisiekia su Pirkėju dėl su prekių pristatymu susijusių klausimų išsprendimo.

10.6. Jeigu prekė nėra pristatoma dėl Pirkėjo ar jo nurodyto asmens kaltės arba dėl nuo jų priklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, Pirkėjas netinkamai nurodė prekių pristatymo vietą arba Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo nėra randamas), prekės pakartotinai nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pageidauja pakartotinio siuntimo, už kurį yra taikomas papildomas mokestis. Jeigu Pirkėjas nepateikia minėto pageidavimo, Pirkėjas privalo pateikti užsakymo anuliavimo prašymą (prekių keitimo/grąžinimo prašymas) per 14 (keturiolika) dienų. Jei toks prašymas nepateikiamas, tai Pirkėjui grąžinamos lėšos už Prekes, atskaičius prekių pristatymo mokestį, pavedimo kaštus ir kitus susijusius nuostolius.

10.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą. Pirkėjas užsakymo formoje turi teisę išreikšti pageidavimą gauti sąskaitą – faktūrą (važtaraštį). Pirkėjas, norėdamas gauti sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) įmonės vardu, užsakymo formoje turi pateikti įmonės rekvizitus.

10.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu). Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui (kurjeriui), surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu. Jei už prekes buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, Pirkėjui (jo įgaliotam atstovui, kai tai leidžia šios taisyklės), surašiusiam laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir nepriėmusiam tokių prekių, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, grąžinama už nepriimtas prekes sumokėta suma įskaitant ir pristatymo mokestį.

10.9. Pirkėjas, prekių priėmimo metu pastebėjęs, kad siuntoje yra netinkamas prekių kiekis ar pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, privalo prekių pristatymo metu apie tai informuoti Pardavėją ar jo įgaliotą prekes pristatantį asmenį. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir grąžina jas kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį nurodo sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente. Jei už nepriimtas ar nepristatytas prekes buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, Pirkėjui pateikus laisvos formos prašymą, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo pateikimo, grąžinamos Pirkėjo sumokėtos lėšos.

 

 1. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

11.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje http://eshop.agrokonsulta.lt.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

11.3. Prekių gamintojas arba Pardavėjas gali tam tikroms prekėms suteikti prekės kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme.

11.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

 

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

12.1. Nekokybiškų parduotų prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis bendru šalių sutarimu ir galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Pirkėjas, Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytais atvejais norėdamas grąžinti prekę turi pateikti laisvos formos pasirašytą prekių grąžinimo dokumentą, kuriame nurodomas pirkėjo vardas ir pavardė, prekės pirkimo data bei prekės pavadinimas, prekės trūkumai ir atsiųsti prašymą elektroniniu paštu admin@agrokonsulta.com arba Prekių grąžinimo dokumentas atsiunčiamas kartu su grąžinama preke adresu Kalvarijų g. 272A, Vilnius. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

12.3. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tik tuo atveju, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

12.4. Pirkėjui siunčiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

12.4.1. pageidautina, tačiau neprivaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje nepažeistoje pakuotėje;

12.4.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; rinkiniai, kuriems buvo taikomas bendras kainos pasiūlymas negali būti skaidomi;

12.4.3. grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, švari ir tvarkinga;

12.4.4. grąžinamos prekė turi būti su visomis originaliomis etiketėmis;

12.4.5. pateikiamas rašytinis prašymas nurodant pageidavimą grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, pakeisti prekę kokybiška preke, ištaisyti prekės trūkumus;

12.4.6. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).

12.13. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pristatymo būdas.

12.14. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

12.16. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

 

 1. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

13.2. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13.3. Jei Pirkėjas laiku ir tinkamai nevykdo piniginių prievolių, jis Pardavėjui moka 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

 

 1. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo ir garantinio aptarnavimo) tikslais. Pirkėjo asmens duomenys naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) gautus pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Pirkimo pardavimo sutarties kylančius įpareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis.

14.2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, pristatymo adresas, elektroninio pašto adresas, taip pat su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, prekės, kaina, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, suteikta nuolaida, jei taikoma).

14.3. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 14.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam inicijavus pirkimo pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

14.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

14.4.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.

14.4.2. Kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

14.5. Pirkdamas Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų paminėtus jo asmens duomenis.

14.6. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.

14.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.

14.8. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.

15.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su bet kokiais pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas gali susipažinti Pardavėjo internetiniame tinklalapyje. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

15.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo ne teismo keliu visi ginčo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, parenkant teismą pagal Pardavėjo buveinės adresą.